ПРЕ 35 ГОДИНА УМРО ЈЕ ЈОСИП БРОЗ: Контроверзни владар који се није бојао ваге историје

ИСКРА на Фејсбуку
Фото: Политика/Бета

Фото: Политика/Бета

Јо­сип Броз Ти­то пре­ми­нуо је на да­на­шњи дан, 4. ма­ја 1980. у Љу­бља­ни, а са­хра­њен је у Бе­о­гра­ду 8. ма­ја. Би­ла је то по­греб­на све­ча­ност без пан­да­на, на ко­ју је сти­гло 211 де­ле­га­ци­ја из 128 др­жа­ва.

Од ње­го­вог од­ла­ска на ле­че­ње на са­мом по­чет­ку 1980, у оба­ве­штај­ном цен­тру у он­да­шњој Па­ла­ти ЦК СКЈ, да­на­шњем тр­жном цен­тру ,,Ушће”, че­ка­ло се са­мо на јед­ну по­ру­ку из Љу­бља­не: „Утак­ми­ца је по­че­ла“, што је би­ла ши­фра ко­јом се са­оп­шта­ва да је пре­ми­нуо.

Ка­да је вест обе­ло­да­ње­на, код мно­гих је иза­зва­ла шок, ваљ­да и за­то што су ве­ро­ва­ли да је Ти­то бе­смр­тан. По­кре­нут је бес­пре­ко­ран ме­ха­ни­зам по­греб­не све­ча­но­сти а до ју­тар­њих са­ти 8. ма­ја сто­ти­не хи­ља­да гра­ђа­на Ју­го­сла­ви­је до­шло је у Скуп­шти­ну СФРЈ, где је био по­ло­жен ков­чег, да ода по­шту пре­ми­ну­лом.

Пе­де­сет свет­ских те­ле­ви­зиј­ских мре­жа ди­рект­но је пре­но­си­ло ис­пра­ћај Ти­то­вих по­смрт­них оста­та­ка до Ку­ће цве­ћа, у кру­гу Ужич­ке 15 на Де­ди­њу, где је са­хра­њен по из­ри­чи­тој же­љи.

„Ти­то би био ве­ли­ки чо­век и да ни­је имао власт“, сво­је­вре­ме­но је кон­ста­то­вао Хен­ри Ки­син­џер, из че­га се мо­же за­кљу­чи­ти да је био још ве­ћи за­то што је власт имао.

Али, не са­мо то. Ти­то је власт во­лео, а по­го­то­во је во­лео ап­со­лут­ну власт.

У сво­је­вре­ме­ном раз­го­во­ру за ,,По­ли­ти­ку”, ко­ји сам во­дио с Вла­ди­ми­ром Де­ди­је­ром по­во­дом ње­го­вог ра­да на ,,При­ло­зи­ма за би­о­гра­фи­ју Јо­си­па Бро­за Ти­та”, Де­ди­јер је као глав­но по­ста­вио ,,пи­та­ње Ти­то­вог од­но­са пре­ма вла­сти”.

,,Основ­на Ти­то­ва гре­шка је то што је ми­слио да ће ве­чи­то вла­да­ти. Ово ни­је про­из­вољ­но твр­ђе­ње. Баш у том то­ну он је го­во­рио при­ли­ком на­шег по­след­њег раз­го­во­ра 1. но­вем­бра 1978. го­ди­не, у при­су­ству мог си­на Мар­ка. При­чао је та­ко као да ће ве­чи­то жи­ве­ти. По­ми­њао је и два сво­ја стри­ца за ко­је је твр­дио да су жи­ве­ли 102 и 103 го­ди­не”, све­до­чио је Де­ди­јер.

У тор­би је та­да имао ге­не­а­ло­шко ста­бло до­ма­ћи­на, у ко­ме су по­ми­ња­ни и Ти­то­ви стри­че­ви. Је­дан је жи­вео 72 а дру­ги 73 го­ди­не.

На пи­та­ње пот­пи­сни­ка за­што је Ти­то стри­че­ви­ма до­дао по то­ли­ко мно­го го­ди­на, Де­ди­јер је од­го­во­рио:

,,Ми­слим да је раз­лог то­ме ње­го­ва ве­ли­ка љу­бав пре­ма вла­сти, по­го­то­во пре­ма ап­со­лут­ној вла­сти ка­кву је имао. Због ње је и све сво­је по­тен­ци­јал­не на­след­ни­ке, јед­ног по јед­ног, по­сте­пе­но укла­њао. То је јед­на круп­на исто­риј­ска чи­ње­ни­ца а мла­ђи исто­ри­ча­ри ће утвр­ди­ти ко­ли­ко је ово тач­но”.

Од он­да до да­нас про­шло је мно­го вре­ме­на, али и да­ље че­ка­мо на вред­не, ква­ли­тет­не исто­ри­о­граф­ске сту­ди­је о Јо­си­пу Бро­зу Ти­ту, ње­го­вом жи­во­ту и вла­да­њу, по­го­то­во сту­ди­је ко­је би ње­го­ве др­жав­нич­ке и по­ли­тич­ке по­те­зе сме­сти­ли у ко­ор­ди­на­те ме­ђу­на­род­них од­но­са у 20. ве­ку, у вре­ме Дру­гог свет­ског ра­та и по­том у хлад­ном ра­ту.

Дуг пе­ри­од Ти­то­ве вла­сти на­рав­но да је пра­ћен мно­гим кон­тро­вер­за­ма, али је ин­те­ре­сант­но да се он ни­је бо­јао ва­ге исто­ри­је. Твр­дио је да ће и о ње­му и о учин­ци­ма ње­го­ве ге­не­ра­ци­је суд да­ти тек исто­ри­ја и бу­ду­ћа по­ко­ле­ња, при че­му је ја­сно да је сма­трао ка­ко ће тај суд би­ти по­во­љан.

Ти­то мо­жда ни­је пре­зао од су­да исто­ри­је, али је чи­ње­ни­ца да се о ње­го­вом ме­сту у исто­ри­ји не мо­же су­ди­ти ни по ме­ри про­вин­циј­ске па­ме­ти ни по ме­ри фа­ра­он­ског обо­го­тво­ра­ва­ња.

Слободан Кљакић, Политика

Тагови:

1 коментар

  1. Stefan каже:

    Zapad je podržavao Titovu diktaturu – kako bi Jugoslavija ostala brana sovjetskom prodoru ka Sredozemlju.TITO je bio simbol svih komunističkih zločina, od kojih je najviše stradao srpski narod!…..Broz je važio za tipičnog hedonistu i umetnika življenja. Faraoni, carevi, kraljevi, nisu živeli u takvoj raskoši, bljesku i spektaklima. Pustolov, avanturist, svetski putnik, raskošnim brodom „Galeb“, uz neviđenu dvorsku svitu i kamarilu, proputovao je okeane i mora, kontinente i najveće svetske metropole, tobože sve u nekakvoj misiji mira. Arčio je neštedimice narodna dobra i znoj trudbenika. Neviđen kicoš, nabacivao je najskuplje „perje“, uživajući u skupocenim stvarima, nakitu i zlatnom prstenju. Vozio se u luksuznim automobilima i plivao jahtama. Uzurpirao ostrva na Jadranu, Brione i Vangu, kao da mu je to dedovina. Od tih ostrva napravio je raj na zemlji, a koristio je blizu trideset rezidencija širom njegove Jugoslavije, koje su mu služile za odmor i rekreaciju.Važio je za najskupljeg vladara ove planete. Jedan Mao, Staljin, Ruzvelt, De Gol, Gandi, Nehru, Adenauer i drugi svetski državnici bili su za Broza više nego askete i puki siromasi.Sve je ovde, u ovoj zemlji, ponešto i u svetu, bilo njegovo! Njegove ulice, njegovi spomenici, njegovi trgovi, njegovo bratstvo-jedinstvo u zenici našeg oka, njegovi partijski drugovi, njegovi generali, njegovi komesari, njegovi sledbenici, njegovi mornari, njegovi pioniri, njegovi istoričari, njegove vile, njegove operske pevačice, njegovi pevači u narodnoj nošnji, njegovi glumci, njegovi pesnici, njegovi gradovi!Koristio je ekonomski rast izazvan zaduživanjem, da bi kupio mir,aonda je došla naplata.Ostalo nam je teško političko nasleđe jednog autoritarnog režima, čije se posledice i danas i te kako osećaju. …. SAD organizovale Titovu sahranu:….https://www.mail-archive.com/sim@antic.org/msg35852.html

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Поштовани читаоци,
Молимо вас да се придржавате следећих правила за писање коментара:
Неопходно је навести име и е-маил адресу у пољима означеним звездицом, с тим да је забрањено остављање лажних података.
Коментари који садрже псовке, увреде, претње и говор мржње на националној, верској, расној основи или поводом нечије сексуалне опредељености неће бити објављени.
Приликом писања коментара водите рачуна о правописним и граматичким правилима.
Није дозвољено постављање линкова односно промовисање других сајтова кроз коментаре, те ће такве поруке бити означене као спам, попут низа коментара истоветне садржине.
Коментари у којима нам скрећете пажњу на пропусте у текстовима неће бити објављени, али ће бити прослеђени уредницима, као и они у којима нам указујете на неку појаву у друштву, али који захтевају проверу.
НАПОМЕНА: Коментари који буду објављени представљају приватно мишљење аутора коментара, то јест нису ставови редакције ИСКРЕ.