ПОДГОРИЦА: Црна Гора уводи “родносензитивни” језик!

Фото: dan.co.me

Фото: dan.co.me

Из­мје­не За­ко­на о род­ној рав­но­прав­но­сти ко­ји­ма се по­ку­ша­ва уве­сти род­но­сен­зи­тив­ни је­зик пред­ста­вља­ју по­ку­шај ре­фор­ме на­шег је­зи­ка ка­ква ни­је ви­ђе­на од Ву­ка Ка­ра­џи­ћа, оци­је­ње­но је у Скуп­шти­ни. По­сла­ни­ци су ју­че у на­че­лу за­вр­ши­ли рас­пра­ву о по­ме­ну­том ак­ту, а нај­ви­ше се дис­ку­то­ва­ло о род­но­сен­зи­тив­ним из­ра­зи­ма ко­је су мно­ги оци­је­ни­ли као не­при­мје­ре­не и ис­та­кли да пред­ста­вља­ју „си­ло­ва­ње је­зи­ка”.

Пред­ла­гач за­ко­на је Ми­ни­стар­ство за људ­ска и ма­њин­ска пра­ва на че­лу са Су­а­дом Ну­ма­но­ви­ћем, ко­ји је ка­зао да се пред­ло­же­ним ак­том на­сто­ји уна­при­је­ди­ти ан­ти­ди­скри­ми­на­тор­на по­ли­ти­ка.

Из опо­зи­ци­је су по­ру­чи­ли да је­зич­ке про­мје­не не тре­ба на­ме­та­ти си­лом за­ко­на и уз дра­кон­ске ка­зне од 500 до 10.000 еура ако се оне не по­шту­ју.

Не­за­ви­сни по­сла­ник Но­ви­ца Ста­нић сма­тра да је при­ча о род­но­сен­зи­тив­ним из­ра­зи­ма у ври­је­ме оп­ште бор­бе за ег­зи­стен­ци­ју не­при­мје­ре­на. Он је на­вео да има ди­ле­му ка­ко ће се у жен­ском ро­ду зва­ти пи­сац, ин­тер­ни­ста, вој­ник, бо­рац, во­зач, ка­пе­тан, књи­го­во­ђа, или ка­ко ће се у му­шком ро­ду ре­ћи про­сти­тут­ка.

– Ово је си­ло­ва­ње је­зи­ка. Је­зик је жи­ва ма­те­ри­ја и тре­ба га пу­сти­ти. До­вољ­но је ис­пред чи­на ста­ви­ти име и пре­зи­ме и сви ће­мо зна­ти да ли је му­шко или жен­ско – ка­зао је Ста­нић, до­да­ју­ћи да би због из­мје­на за­ко­на тре­ба­ло отво­ри­ти ка­те­дру за род­но­сен­зи­тив­ни је­зик.

По­сла­ник Де­мо­крат­ског фрон­та (ДФ) Сла­вен Ра­ду­но­вић сма­тра да за­кон спре­ма нај­ве­ћу ре­фор­му је­зи­ка, не­за­би­ље­же­ну од вре­ме­на ре­фор­ме Ву­ка Ка­ра­џи­ћа. Он је на­вео да на­зи­ви по­је­ди­них за­ни­ма­ња пре­ве­де­ни у жен­ски род зву­че чак и увре­дљи­во.

– На дру­гој стра­ни по­сто­је за­ни­ма­ња за ко­ја не­ма­те од­го­ва­ра­ју­ћи из­раз у му­шком ро­ду, на при­мјер ба­би­ца или до­ма­ћи­ца. Ври­је­ме ће до­ни­је­ти но­ве тер­ми­не, та­мо гдје су они ло­гич­ни – на­вео је он.

Ње­гов ко­ле­га из ДФ-а Ко­ча Па­вло­вић под­сје­тио је да је и фи­ло­лог Иван Клајн ис­та­као да је наш је­зик ге­не­рич­ки му­шки, али да и по­ред то­га род­но­сен­зи­тив­не из­ра­зе тре­ба ко­ри­сти­ти та­мо гдје је то мо­гу­ће. Ње­го­ва нај­ве­ћа за­мјер­ка је кри­ми­на­ли­зо­ва­ње не­у­по­тре­бља­ва­ња род­но­сен­зи­тив­них је­зи­ка.

– Ка­зне од 500 до 10.000 еура су не­ре­ал­не, јер са 500 еура је ка­жње­но ли­це ко­је је на­па­ло и из­у­да­ра­ло по­сла­ни­ка. За 10.000 мо­гли сте да из­мал­тре­ти­ра­те ци­је­ли по­сла­нич­ки клуб ДФ-а, а то­ли­ко ће се пла­ћа­ти ка­зна ако не­кој ми­ни­стар­ки ка­же­те ми­ни­стре – упо­зо­рио је Па­вло­вић.

По­сла­ник Го­ран Да­ни­ло­вић је ис­та­као да су же­не тро­стру­ко дис­кри­ми­ни­са­не – на­ци­о­нал­но, по­ли­тич­ки и на кра­ју род­но. Он сма­тра да у за­ко­ну има ства­ри за по­што­ва­ње, али да је пи­та­ње еко­ном­ске рав­но­прав­но­сти оно на шта тре­ба ста­ви­ти ак­це­нат. Да­ни­ло­вић је по­звао на стро­же ка­жња­ва­ње мо­бин­га и увре­да, ка­да се већ стро­го ка­жа­ња­ва не­ко­ри­ште­ње род­но­сен­зи­тив­ног је­зи­ка.

– Не тре­ба­ју нам же­не са­мо про­фор­ме у Вла­ди, не­го оне тре­ба да има­ју и ди­пло­ме ко­је ни­ко не до­во­ди у пи­та­ње – ис­та­као је Да­ни­ло­вић.

По­сла­ник По­зи­тив­не Цр­не Го­ре Азра Ја­са­вић сма­тра да су из­мје­не за­ко­на аде­кват­не, те да ће их ње­на стран­ка по­др­жа­ти. Она је ис­та­кла да је Цр­ној Го­ри и Бал­ка­ну уоп­ште по­треб­на мо­рал­на хи­ги­је­на, на­во­де­ћи при­мјер Швед­ске у ко­јој же­не за­у­зи­ма­ју ви­со­ку по­зи­ци­ју ка­да је у пи­та­њу до­но­ше­ње од­лу­ка.

– Да учи­мо дје­цу мо­рал­ној хи­ги­је­ни, не би­смо по гра­до­ви­ма има­ли гра­фи­те „Ср­бе на вр­бе”, „Нож, жи­ца, Сре­бре­ни­ца.” и „Убиј Шип­та­ра”. Швед­ска је зе­мља ко­ја је нај­ма­ње ра­то­ва­ла, и ако су же­не у тој зе­мљи до­но­си­ле до­бре од­лу­ке, за­што не би мо­гле и оне на Бла­ка­ну. Сма­трам да смо и ми у Цр­ној Го­ри спрем­не да пре­у­зме­мо од­го­вор­ност за на­шу др­жа­ву и да сно­си­мо по­сле­ди­це сво­јих од­лу­ка – по­ру­чи­ла је Ја­са­вић.

Ње­на ко­ле­ги­ни­ца из ДФ-а Је­ли­са­ва Ка­ле­зић скре­ну­ла је па­жњу на то да се же­не че­сто од­ри­чу на­след­ства у ко­рист му­шка­ра­ца, што је ло­ша прак­са.

Ње­на ко­ле­ги­ни­ца из ДПС-а На­да Дроб­њак твр­ди да је на­шој зе­мљи по­треб­на еду­ка­ци­ја о рав­но­прав­но­сти. Она је на­ве­ла да је у за­ко­ну на­пра­вљен ис­ко­рак јер се га­ран­ту­је јед­на­кост не са­мо му­шка­ра­ца и же­на, већ и ли­ца ко­ја су про­ми­је­ни­ла пол.

Пре­ма ри­је­чи­ма Изе­та Бла­ли­ћа из СДП-а, Цр­на Го­ра мо­ра бо­ље шти­ти­ти труд­ни­це, јер че­сто же­не при­ли­ком тра­же­ња по­сла по­сло­дав­ци­ма мо­ра­ју да да­ју анам­не­зу о то­ме да ли има­ју дје­цу, пла­ни­ра­ју ли и да ли су уда­те.
Ми­ни­стар Ну­ма­но­вић је ка­зао да се Вла­да тру­ди да еко­ном­ски осна­жи же­не кроз отва­ра­ње кре­дит­них ли­ни­ја. Та­ко­ђе, он не сма­тра оп­те­ре­ћу­ју­ћим ко­ри­ште­ње из­ра­за у жен­ском ро­ду.М.С.

Пре­тје­ра­ли са ка­зна­ма

По­сла­ник ДФ-а Љи­ља­на Ђу­ра­шко­вић сма­тра да је Вла­да пре­тје­ра­ла са пред­ло­гом да се за не­ко­ри­ште­ње род­но­сен­зи­тив­ног је­зи­ка из­ри­чу ка­зне од 500 до 10.000 еура. Она је ис­та­кла да ускла­ђи­ва­ње за­ко­на мо­ра да пра­ти и кул­ту­ро­ло­шки про­цес, те да се сви­јест гра­ђа­на не мо­же ми­је­ња­ти за­ко­ном.

Ње­на ко­ле­ги­ни­ца из СНП-а Да­ни­је­ла Мар­ко­вић на­ве­ла је да су же­не би­ле у бо­љем по­ло­жа­ју у со­ци­ја­ли­зму, јер су има­ле по­сао.

– Ка­да је кре­ну­ла тран­зи­ци­ја, оне су пр­ве до­би­ја­ле от­каз. Мо­же­мо са­да до­но­си­ти и до­пу­не и из­мје­не за­ко­на и ак­ци­о­не пла­но­ве, али док не про­ми­је­ни­мо сви­јест да смо јен­да­ки ра­ђа­њем, не­ће­мо по­сти­ћи род­ну рав­но­прав­ност – из­ја­ви­ла је Мар­ко­ви­ће­ва.

Не­за­ви­сни по­сла­ник Мла­ден Бо­ја­нић на­ја­вио је аманд­ма­не на за­кон ис­ти­чу­ћи да би тре­ба­ло љу­ди­ма да­ти сло­бод­ну во­љу да од­лу­че да ли ће да ко­ри­сте род­но­сен­зи­тив­ни је­зик или не.

dan.co.me

Тагови: , , ,

?>