ОСКРНАВЉЕН СПОМЕНИК ХЕРОЈИМА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ: Скинута плоча са натписом „Ми смо пали да би Црна Гора и Србија живјеле“

Фото: dan.co.me

Фото: dan.co.me

Спо­ме­ник хе­ро­ји­ма Мој­ко­вач­ке бит­ке на Бој­ној њи­ви оскр­на­љен је, тач­ни­је ски­ну­та је пло­ча с нат­пи­сом „Ми смо па­ли да би Цр­на Го­ра и Ср­би­ја жи­вје­ле“. Над­ле­жни ни­шта не пред­у­зи­ма­ју да се по­чи­ни­о­ци овог ван­дал­ског чи­на от­кри­ју и ка­зне, ни­ти ре­а­ли­зу­ју би­ло ка­кве ак­тив­но­сти да по­ста­ве но­ву спо­мен- пло­чу. Спо­ме­ник се на­ла­зи на про­сто­ру на ком су то­ком Мој­ко­вач­ке бит­ке во­ђе­ни нај­же­шћи окр­ша­ји, а по­диг­нут је 19. ав­гу­ста 1996. го­ди­не у скло­пу оби­ље­жа­ва­ња 80 го­ди­на слав­ног бо­ја. Мој­ко­вач­ка бит­ка од­и­гра­ла се од 6. до 21. ја­ну­а­ра 1916. го­ди­не, кад је је цр­но­гор­ска вој­ска оси­гу­ра­ва­ла без­бјед­но по­вла­че­ње срп­ској вој­сци чи­је је од­ре­ди­ште би­ла Грч­ка. Пре­ма ри­је­чи­ма Мој­ков­ча­ни­на Ми­о­дра­га Ми­ћа Ста­ни­ши­ћа, не­ко је с ка­ме­не пло­че ски­нуо нат­пи­се ко­ји су свје­до­чи­ли о та­да­шњем ју­нач­ком дје­лу цр­но­гор­ске вој­ске.

-Ма­ло је ре­ћи да смо би­ли за­пре­па­шће­ни ка­да смо ви­дје­ли да на спо­мен- оби­љеж­ју не­ма брон­за­не пло­че. На пло­чи је ћи­ри­ли­цом пи­са­ло: ,,Ми смо па­ли да би Цр­на Го­ра и Ср­би­ја жи­вје­ле”, а у до­њем ди­је­лу с де­сне стра­не био је нат­пис “Ју­го­сло­вен­ски од­бор за оби­ље­жа­ва­ње 80 го­ди­на Мој­ко­вач­ке бит­ке 19. ав­густ 1996. Бој­на Њи­ва – Мој­ко­вац”. Овај срам­ни чин је остао ско­ро не­за­би­ље­жен и ни­ко не пред­у­зи­ма ни­шта да се они ко­ји су оскр­на­ви­ли спо­ме­ник про­на­ђу и при­ве­ду прав­ди. На овај на­чин се не мо­же пре­кра­ја­ти слав­на исто­ри­ја – огор­чен је Ста­ни­шић.

Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, по­ра­зна је чи­ње­ни­ца да над­ле­жни не пред­у­зи­ма­ју ни­шта, иако је пло­ча не­ста­ла кра­јем про­шле го­ди­не. Он апе­лу­је на Удру­же­ње бо­ра­ца и ло­кал­ну упра­ву Мој­ков­ца да пре­ду­зму све ка­ко би спо­ме­ник вра­ти­ли у пре­ђа­шње ста­ње.

Ста­ни­шић под­сје­ћа да је мно­го љу­ди из Бје­ло­пољ­ског сре­за, ко­јем је у то до­ба ад­ми­ни­стра­тив­но при­па­дао Мој­ко­вац, у Мој­ко­вач­кој бит­ци оста­ви­ло сво­је ко­сти и ис­ти­че да њи­хо­ви по­том­ци и по­што­ва­о­ци њи­хо­вог ју­на­штва мо­ра­ју да им ука­жу за­слу­же­но по­што­ва­ње.

-Да ни­је би­ло те бит­ке, мо­жда ни нас да­нас не би би­ло. На овом све­том мје­сту по­ги­ну­ли су на­ши дје­до­ви и пра­дје­до­ви, а ко за­бо­ра­ви сво­је за­бо­ра­вио је и са­мог се­бе. По­зи­вам ру­ко­вод­ства Цр­не Го­ре и Ср­би­је да иду­ће го­ди­не, ка­да се оби­ље­жа­ва сто­го­ди­шњи­ца слав­не Мој­ко­ва­че бит­ке, оби­ље­же овај да­тум она­ко ка­ко то до­ли­ку­је и да вра­те нат­пис на спо­мен- оби­љеж­је – ка­зао је Ста­ни­шић.

dan.co.me

Тагови: , ,

?>