МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЈЕ: Православна црква смета новом свјетском поретку

Фото: vostok.rs

Фото: vostok.rs

Амбасадорка САД на Косову била је на пријему код српског патријарха, гдје је казала да први пут ради као дипломата у „исламској земљи”. Исправили смо је и рекли да је то хришћанска земља још од IV вијека. Али, они су то постигли НАТО бомбардовањем – формирање Косова као самосталне државе и стварање исламске државе – оцијенио је митрополит Амфилохије

НА­ТО бом­бар­до­ва­њем Ко­со­во је фор­ми­ра­но као ислам­ска др­жа­ва, а ни­је слу­чај­но што је За­пад опу­сто­шио Ју­го­сла­ви­ју, по­ру­чио је ми­тро­по­лит цр­но­гор­ско-при­мор­ски Ам­фи­ло­хи­је. Он је у ин­тер­вјуу за ру­ски пор­тал пра­во­сла­вие.ру ка­зао да је је­ди­на си­ла ко­ја ује­ди­њу­је на­ро­де Бал­ка­на и Ру­си­је Пра­во­слав­на цр­ква, а ко­ја сме­та но­вом свјет­ском по­рет­ку.

– На­ша цр­ква је са­да по­но­во на кр­сту из­ме­ђу Ис­то­ка и За­па­да – по­ру­чио је ми­тро­по­лит.

Он је оци­је­нио да за­пад­не ци­ви­ли­за­ци­је но­се но­ву ви­зи­ју сви­је­та, но­ви свјет­ски по­ре­дак, ка­ко др­жав­ни, та­ко и дру­штве­ни.

– Та за­пад­на ци­ви­ли­за­ци­ја је но­си­лац но­ве ви­зи­је сви­је­та, но­вог свјет­ског по­рет­ка, не са­мо др­жав­ног и со­ци­јал­ног – ра­ди се о но­вој ети­ци, но­вом по­гле­ду на сви­јет, но­вом на­чи­ну жи­во­та. То је пот­пу­но се­ку­ла­ри­зо­ва­на, ан­ти­хри­шћан­ска им­пе­ри­ја­ли­стич­ка иде­ја. Ре­као бих да иза та­квог об­ли­ка ан­ти­хри­шћан­ства ви­ри нос са­та­не – са­та­ни­зам, ко­ји се ја­вља све ја­сни­је и ја­сни­је, ко­ри­сте­ћи сва са­вре­ме­на сред­ства, на­ме­ћу­ћи се чи­та­вом сви­је­ту – по­ру­чио је ми­тро­по­лит Ам­фи­ло­хи­је.

Ар­хи­е­пи­скоп це­тињ­ски је оци­је­нио да ни­је слу­чај­но да је по­сли­је па­да Со­вјет­ског Са­ве­за но­ва им­пе­ри­ја­ли­стич­ка иде­ја у евро-аме­рич­ком сти­лу по­жу­ри­ла у сво­ју но­ву офан­зи­ву и да је пр­ва ствар ко­ју је ура­ди­ла бом­бар­до­ва­ње пра­во­слав­не зе­мље.

– За­то ни­је слу­чај­но да је по­сли­је па­да Со­вјет­ског Са­ве­за та им­пе­ри­ја­ли­стич­ка иде­ја евро-аме­рич­ког ти­па јур­ну­ла у свој но­ви на­пад и пр­во шта је ура­ди­ла – бом­бар­до­ва­ла је пра­во­слав­ну зе­мљу. Ни­је слу­чај­но што се све то де­си­ло на про­сто­ри­ма др­жа­ве пра­во­слав­ног срп­ског на­ро­да. И то је био са­мо по­че­так им­пе­ри­ја­ли­стич­ке екс­пан­зи­је но­вог свјет­ског по­рет­ка и при­пре­ме (у шта не­ма ни­ка­кве сум­ње и то је са­свим ја­сно по до­га­ђа­ји­ма у Укра­ји­ни) за на­пад на Ру­си­ју. То је кри­стал­но ја­сно и не ра­ди се ту о не­кој те­о­ри­ји свјет­ске за­вје­ре – ка­же он.

Сма­тра да је Ју­го­сла­ви­ја на­мјер­но „опу­сто­ше­на”.

– Ипак, то је би­ла ве­ли­ка зе­мља – 20 ми­ли­о­на љу­ди. То је би­ла др­жа­ва ко­јом се ни­је мо­гло та­ко ла­ко ма­ни­пу­ли­са­ти, упр­кос свим сла­бо­сти­ма и не­до­ста­ци­ма. Они су је уни­шти­ли, во­де­ћи се прин­ци­пом „за­ва­ди па вла­дај”. Из­гра­ди­ли су ма­ле др­жа­ве-са­те­ли­те – Сло­ве­ни­ју, Хр­ват­ску, Бо­сну и Хер­це­го­ви­ну, ко­је ни­ка­да ни­је­су по­сто­ја­ле као др­жа­ва, успје­ли су да по­ди­је­ле Ср­би­ју и Цр­ну Го­ру – је­дан на­род, вје­ков­ну др­жа­ву – ка­зао је ми­тро­по­лит.

Он је ка­зао да су од по­кра­ји­не Ко­со­во успје­ли да ство­ре „ислам­ску др­жа­ву”.

– И из ауто­но­ми­је Ко­со­ва ство­ри­ли су „ислам­ску др­жа­ву”. Ам­ба­са­дор­ка САД на Ко­со­ву би­ла је на при­је­му код срп­ског па­три­јар­ха, гдје је ка­за­ла да пр­ви пут ра­ди као ди­пло­ма­та у „ислам­ској зе­мљи”. Ис­пра­ви­ли смо је и ре­кли да је то хри­шћан­ска зе­мља још од ИВ ви­је­ка. Али, они су то постигли НА­ТО бом­бар­до­ва­њем – фор­ми­ра­ње Ко­со­ва као са­мо­стал­не др­жа­ве и ства­ра­њем ислам­ске др­жа­ве. Исто као што на­сто­је да Бо­сну пре­тво­ре у уни­тар­ну ислам­ску др­жа­ву – оци­је­нио је ми­тро­по­лит.

Он је ка­зао да је Ма­ке­до­ни­ја већ по­ди­је­ље­на на два ди­је­ла – сло­вен­ски и ал­бан­ски и да је ве­ли­ко пи­та­ње ко­ли­ко мо­же да пре­жи­ви у та­квом об­ли­ку.

– Та­кву Ма­ке­до­ни­ју ство­ри­ли су ко­му­ни­сти, као и Укра­ји­ну и са­вре­ме­ну Цр­ну Го­ру.

Садашњу Цр­ну Го­ру ство­ри­ли су ко­му­ни­сти – цр­но­гор­ску на­ци­ју, цр­но­гор­ски је­зик. Са­да же­ле и сво­ју „цр­но­гор­ску цр­кву” – по­ру­чио је ми­тро­по­лит. А.Т.

Од­ри­чу се жи­вот­них ин­те­ре­са

Ми­тро­по­лит је у ин­тер­вјуу за ру­ски пор­тал ка­зао да је НА­ТО 1999. го­ди­не бом­бар­до­вао и Цр­ну Го­ру – Да­ни­лов­град, Це­ти­ње, Му­ри­но, а ка­ко ка­же, да се не го­во­рио о то­ме шта се де­си­ло са Ко­со­вом.

– И са­да на­ме­ћу да Цр­на Го­ра при­зна не­за­ви­сност Ко­со­ва. Та­ко до­ла­зи до од­ри­ца­ња од лич­них жи­вот­них ин­те­ре­са. Та­ко упра­вља­ју и рас­по­ла­жу ма­лим др­жа­ва­ма. За­то су и одво­ји­ли Ср­би­ју и Цр­ну Го­ру, ме­ђу­соб­но их су­о­ча­ва­ју. Због то­га је и до­шло до одва­ја­ња Укра­ји­не од Ру­си­је – ка­зао је.

vostok.rs

Тагови: , , , , ,

?>